Versandbedingungen

Germany:

1-4 CDs, Tapes, EPs  2,50 Euro 

1-9 LPs  6,99 Euro Versichert (DHL)

Europe:

1-4 CDs, Tapes, EPs   6,00 Euro (Regestered)

1-6 LPs    16,99 Euro ( Regestered DHL)

World:

1-4 CDs, Tapes, EPs   8,00 Euro (Regestered)

1-6 LPs   19,99 Euro (Regestered DHL)